skip to Main Content

Onze algemene voorwaarden zijn onder nummer 67599389 en als volgt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam:

Bepaling 1 Algemene bepaling, offertes en overeenkomsten
1.1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit en/of zijn van toepassing op alle aanvragen, overeenkomsten en aanbiedingen van Mijn telefoniste antwoordservice, hierna te noemen Mijn telefoniste, behoudens op aanvragen en overeenkomsten van bijzondere aard. De wederpartij, hierna te noemen de contractant, is de partij met wie Mijn telefoniste een overeenkomst is aangegaan of aangaat.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle offertes van Mijn telefoniste vrijblijvend. Elke offerte is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mijn telefoniste behoudt zich het recht voor om in offertes opgegeven
prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen als na het genoemde moment een algemene prijsaanpassing heeft plaatsgevonden.
1.3 De dienstverlening van Mijn telefoniste wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd formulier, tenzij anders is
overeengekomen.

Bepaling 2 Aansprakelijkheid van partijen
2.1 Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht met betrekking tot aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Mijn telefoniste niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook. Dit geldt onder andere voor bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, schade aan personen, etc., zowel bij de contractant als bij derden.
2.2 In geval van schade aan een derde als gevolg van de dienstverlening door Mijn telefoniste of door een persoon of zaak waarvoor Mijn telefoniste aansprakelijk is, is de contractant al dan niet in de uitoefening van haar beroep of bedrijf verplicht deze schade te vergoeden tenzij de schade nadrukkelijk te wijten is aan opzet of grove schuld van Mijn telefoniste.
2.3 Storingen in het bedrijf van Mijn telefoniste die haar niet kunnen worden toegerekend (zoals computerstoringen, ziekte, staking, ongevallen, brand, niet tijdige of niet correcte levering en/of dienstverlening door toeleveranciers, onlusten, mobilisatie en oorlog, etc.) ontslaan Mijn telefoniste van het nakomen van de overeengekomen dienstverlening, zonder dat de contractant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

Bepaling 3 Kosten
3.1 Voor de dienstverlening van Mijn telefoniste is de contractant bedragen verschuldigd volgens vastgestelde tarieven.
3.2 De gegevens van Mijn telefoniste zijn bepalend voor het vaststellen van de verschuldigde bedragen.
3.3 Alle bedragen, waaronder het in het eerste lid bedoelde bedrag, zijn exclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders is vermeld.

Bepaling 4 Betalingscondities
4.1 De verschuldigde bedragen worden door Mijn telefoniste maandelijks gefactureerd en zullen op basis van een incassovolmacht maandelijks van de bankrekening van de contractant worden afgeschreven, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De verschuldigde abonnementsgelden worden maandelijks vooruit gefactureerd. Alle overige kosten worden op basis van nacalculatie maandelijks achteraf
gefactureerd.
4.3 Voor het betalen van facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen. Een factuur is betaald op het moment dat het verschuldigde bedrag op de door Mijn telefoniste aangewezen bankrekening is bijgeschreven.
4.4 De contractant raakt in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is als facturen niet binnen veertien dagen zijn betaald en vanaf dat moment is over het achterstallige bedrag wettelijke rente opeisbaar. Tevens kan Mijn telefoniste administratiekosten in rekening brengen.
4.5 Mijn telefoniste heeft het recht om haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat achterstallige betalingen van de contractant volledig zijn betaald.
4.6 Mijn telefoniste is bevoegd eenzijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen als de contractant na aanmaning binnen de aangegeven betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.7 Voor rekening van de contractant zijn alle kosten, waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, kosten voor juridische bijstand etc., die voor Mijn telefoniste verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de contractant.
4.8 Gedurende de periode dat de dienstverlening is opgeschort blijven de betalingsverplichtingen van de contractant bestaan van de vergoedingen zoals genoemd in bepaling 3.

Bepaling 5 Aard van de overeenkomst en opzegging
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Bij opzegging van de overeenkomst door de contractant geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.
5.3 Gedurende de opzegperiode blijven de betalingsverplichtingen van de contractant bestaan van de vergoedingen zoals genoemd in bepaling 3.
5.4 Onverminderd het recht van Mijn telefoniste om tot opschorting van de dienstverlening over te gaan, kan Mijn telefoniste per direct de overeenkomst beëindigen indien de contractant zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en andere overeengekomen verplichtingen. Van dit recht kan Mijn telefoniste tevens gebruik maken indien er feitelijk of vermoedelijk sprake is van handelingen van de contractant die strijdig zijn met de algemeen aanvaarde normen,
waarden en fatsoensregels. Zulks naar oordeel van Mijn telefoniste.
5.5 Zonder schriftelijke toestemming van Mijn telefoniste zijn rechten en plichten van de contractant voortvloeiend uit de overeenkomst met Mijn telefoniste niet overdraagbaar aan derden.

Bepaling 6 Geheimhouding
6.1 Mijn telefoniste en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke gegevens van de contractant in welke vorm dan ook, die zijn verkregen voortvloeiend uit de dienstverlening van Mijn telefoniste.

Bepaling 7 Wijzigingen
7.1 Mijn telefoniste kan de algemene voorwaarden en tarieven wijzigen, ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Wijzigingen treden veertien dagen na schriftelijke bekendmaking in werking, tenzij een latere datum is vermeld.
7.2 De contractant kan de overeenkomst opzeggen indien hij niet akkoord gaat met een wijziging.
Opzegging kan in dit geval schriftelijk vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Na deze datum geldt de normale opzegtermijn zoals genoemd in bepaling 5.

Bepaling 8 Geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen en klachten worden in beginsel in onderling overleg opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt of als het gewenste resultaat uitblijft dan zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam.

Back To Top